708. Vilniaus ir Kauno gubernijų apskričių bajorų vadovai ir bajorų globos įstaigos

Fondo duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1795--1918 m.

apyrašas - 2
apskaitos vnt. - 4211

Vilniaus bajorų vadovas (Виленский предводитель дворянства)
Kauno bajorų vadovas (Ковенский предводитель дворянства)
Upytės bajorų vadovas (Упитский предводитель дворянства)
Trakų bajorų vadovas (Трокский предводитель дворянства)
Švenčionių bajorų vadovas (Свенцянский предводитель дворянства)
Vilniaus bajorų globos įstaiga (Виленская дворянская опека)
Trakų bajorų globos įstaiga (Трокская дворянская опека)
Panevėžio bajorų globos įstaiga (Поневежская дворянская опека)
Raseinių bajorų globos įstaiga (Росейнская дворянская опека)
Šiaulių bajorų globos įstaiga (Шовельская дворянская опека)
Seinų bajorų globos įstaiga (Сейнская дворянская опека)
Vilniaus ir Kauno gubernijų apskričių bajorų vadovai ir bajorų globos įstaigos (1795-05-03--1918 m.)
1795-05-03 Lietuvos bajorams buvo suteiktos tokios pat teisės, kokias 1785-04-21 gavo Rusijos bajorai. Remiantis Rusijos imperatorės Jekaterinos II „Dovanojimo Raštu apie kilmingos bajorijos teises, laisves ir privilegijas“, buvo įsteigtos apskričių bajorų vadovų pareigos ir įkurtos Vilniaus ir Kauno gubernijų bajorų globos įstaigos. Apskrities bajorų vadovas – bajorų luomo savivaldos atstovas, renkamas kas 3 metai apskrities bajorų seimeliuose. Vadovai rūpinosi apskrities bajorų teisių ir privilegijų apsauga, iždo ir bajorystės knygų pildymu, dalyvavo apskrities administracijos, policijos, teismo organų veikloje. Jie buvo pavaldūs apskrities teismams, o nuo 1867 m. generalgubernatoriui. Vadovai buvo renkami bajorų globos įstaigų pirmininkais. Globos įstaigos skyrė globėją ir rūpinosi tais bajorų ūkiais, kurių savininkai dėl įvairių priežasčių negalėjo jų valdyti (dažniausiai, po savininko mirties nesant pilnamečio įpėdinio). Vilniaus ir Kauno gubernijų apskričių bajorų vadovų pareigos ir bajorų globos įstaigos buvo panaikintos 1918 m.

Valstybinių institucijų įsakai, susirašinėjimo dokumentai. Bajorų sąrašai, bajorų kilmę įrodantys dokumentai, statistiniai duomenys. Pranešimai ir ataskaitos apie dvarų finansinę ir ekonominę padėtį. Duomenys apie valstiečių neramumus, rekrutų rinkimą. Finansiniai dokumentai, tarnautojų sąrašai.

lenkų, rusų

Dokumentus perdavusi įstaiga ir perdavimo data nenustatyta. 1952-05-01 dokumentai įrašyti į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitą. 1957-01-01 perduoti įkurtam Lietuvos TSR centriniam valstybiniam istorijos archyvui.

Fondo papildyti neplanuojama.

tipografija, ranka rašyti dokumentai

apyrašas, žinynas

luomų savivalda, globa