391. Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarija (Канцелярия Виленского губернского дворянского депутатского собрания)

Fondo duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1615--1916 m.

apyrašas - 11
apskaitos vnt. - 19274

Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarija (Канцелярия Виленского губернского дворянского депутатского собрания)
Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarija (Канцелярия Виленского губернского дворянского депутатского собрания) (1800--1918 m.)
Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimas įkurtas 1800 m., kai Lietuvos bajorams buvo suteiktas Rusijos imperatorės Jekaterinos II 1785-04-21 „Dovanojimo raštas apie kilmingų bajorų teises, laisves ir privilegijas“. Susirinkimas pradėjo veikti 1800 m. po pirmojo bajorų deputatų seimo, įsteigta susirinkimo kanceliarija. Bajorų deputatų susirinkimas buvo aukščiausias bajorų luomo savivaldos organas, pavaldus Senatui. Jį sudarė gubernijos bajorų vadovas ir apskrityse išrinkti deputatai. Jie rinko bajorų atstovus į gubernijos administracijos, teismo ir policijos organus, tvirtino zemskinių prievolių sąmatas, kontroliavo pašto ir kelių būklę, kariuomenės aprūpinimą, tvarkė bajorų genealogijos knygas. Susirinkimų kanceliarijoje buvo įforminami ir saugomi įstaigoje susidarę dokumentai, išduodami jų nuorašai, bajorystės pažymėjimai. Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarija buvo panaikinta 1918 m.

Valstybinių įstaigų įsakai, nurodymai, susirašinėjimo dokumentai. Bajorų kilmės dokumentų tikrinimo komisijos susirinkimo protokolai, kilmės dokumentai, bajorų sąrašai. Finansiniai dokumentai. Tarnautojų formuliariniai sąrašai.

lotynų, lenkų, rusų, rusų, senoji (slavų)

Dokumentus perdavusi įstaiga ir perdavimo data nenustatyta.

Fondo papildyti neplanuojama.

tipografija, ranka rašyti dokumentai

apyrašas, žinynas

luomų savivalda