1014. Lietuvos Valstybės Taryba

Fondo duomenys:

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

1916--1919 m.

apyrašas - 1
apskaitos vnt. - 55

Lietuvos Valstybės Taryba
Lietuvos Taryba ( 1917-09-21--1918-07-10 );
Lietuvos Valstybės Taryba (1918-07-11--1920-05-15).

Lietuvos Taryba buvo išrinkta 1917-09-21 Vilniaus konferencijoje. 1917-09-24 pirmajame posėdyje išrinktas prezidiumas iš 5 asmenų, prezidiumo pirmininku buvo išrinktas A. Smetona. Lietuvos Taryba buvo svarbiausia valstybės institucija, siekusi Lietuvos valstybingumo atkūrimo.
1917-12-11 Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą, kuriame buvo numatyta glaudi Lietuvos ir Vokietijos sąjunga.
1918 m. pradžioje, atsižvelgdama į 1917-12-11 aktą, Lietuvos Taryba svarstė naujus Lietuvos valstybingumo atkūrimo projektus. 1918-01-08 buvo pristatytas naujo akto projektas, kuris pakartojo 1917-12-11 akto nuostatas.
1918-02-16 Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, paskelbusį apie Lietuvos valstybingumo atkūrimą.
1918-07-11 Lietuvos Tarybos pavadinimas pakeistas į „Lietuvos Valstybės Taryba“.
1918-07-11 Lietuvos Valstybės Taryba paskelbė Lietuvą konstitucine monarchija, o Lietuvos karaliumi išrinko Vilhelmą fon Urachą (Mindaugą II).
1918-10-20 Vokietijai pripažinus Lietuvos teisę į nepriklausomybę, 1918-11-02 Lietuvos Valstybės Taryba atšaukė nutarimą dėl V. fon Uracho išrinkimo Lietuvos karaliumi. Tą pačią dieną Lietuvos Valstybės Taryba priėmė „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinius dėsnius“. 1918-11-05 Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumas A. Voldemarą paskyrė Ministru Pirmininku, kuris 1918-11-11 sudarė pirmąją Vyriausybę.
Valstybės Tarybos veiklą reglamentavo 1918 ir 1919 m. Lietuvos Laikinosios Konstitucijos ir Lietuvos Valstybės Tarybos statutas.
Pagal 1918-11-02 „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinius dėsnius“ Lietuvos Valstybės Taryba buvo aukščiausioji vykdomoji ir įstatymų leidžiamoji institucija.
Vykdomoji valdžia priklausė Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumui, kurią jis vykdė per Ministrų Kabinetą, atsakingą Lietuvos Valstybės Tarybai.
1919-04-04 „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai dėsniai“ nurodė, kad Lietuvos Valstybės Taryba renka Valstybės Prezidentą. Valstybės Prezidentui priklausė vykdomoji valdžia, kurią jis vykdė per Ministrų Kabinetą, atsakingą Lietuvos Valstybės Tarybai.
Pagal 1918 ir 1919 m. konstitucijas Lietuvos Valstybės Taryba kartu su Ministrų Kabinetu turėjo įstatymų leidybos iniciatyvos teisę.
Lietuvos Valstybės Taryba rengė, priėmė ir skelbė įstatymus, teikė paklausimus ministrams, organizavo vietos savivaldybes, rūpinosi tremtinių ir karo pabėgėlių grąžinimu iš Rusijos.
Lietuvos Valstybės Taryba palaikė ryšius su lietuvių išeivių organizacijomis, organizavo lietuvių konferencijas Berne ir Stokholme.
Prie Lietuvos Valstybės Tarybos veikusios komisijos užsiėmė skundų tyrimu, jų persiuntimu, įstatymų projektų ruošimu.
Nuo 1919-01-02 Lietuvos Valstybės Taryba dirbo Kaune.
1919-04-16 Lietuvos Valstybės Taryba buvo paleista, veiklą atnaujino 1919-10-17.
Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininku iki 1919-04-04 buvo A. Smetona, 1919--1920 m. -- S. Šilingas. Prie Lietuvos Valstybės Tarybos veikė švietimo, finansų, teisių ir kitos komisijos.
1920-05-15 Steigiamajam Seimui susirinkus į pirmąjį posėdį, Lietuvos Valstybės Tarybos įgaliojimai baigėsi.


Derybų su Vokietija protokolai, Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos aktas dėl Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos, Vokietijos generalinio įgaliotinio Lietuvai, Lietuvos Valstybės Tarybos, Lietuvos Valstybės Tarybos delegacijos Berlyne posėdžių protokolai, Lietuvos Valstybės Tarybos statutas, Lietuvos delegacijos deklaracija Tautų Sąjungos konferencijoje Lozanoje, memorandumas Vokietijos kancleriui apie padėtį Lietuvoje, Švietimo komisijos prie Lietuvių Tautos Tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos Valstybės Tarybos narių sąrašai, įgaliojimai, pažymėjimai.

vokiečių, lietuvių, rusų

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir data nenustatyti.

Fondo dokumentai sutvarkyti 1968 m., fondas papildytas 1974 m., 1980 m. Fondo papildyti neplanuojama.

Dokumentai mikrofilmuoti.

Lietuvos Valstybės Tarybos dokumentų yra Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto fonde Nr. 923.

dalis dokumentų rašyti ranka

apyrašas, katalogas

aukščiausia valdžia

Žemesnio lygio aprašai

Viso rezultatų: 1